Dag van de Privacy; maar hoe zit dat na overlijden?

De privacywet regelt zaken tijdens je leven, maar na je overlijden is die wet niet meer van kracht. Vandaag 28 januari, op de Dag van de Privacy, publiceert Coöperatie DELA het eindverslag van haar stakeholderdialoog Privacy na overlijden.

Privacy na overlijden

Het doel van de Dag van de Privacy is om burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Vandaag wordt een Nationale Privacy Conferentie in Den Haag gehouden, maar rond privacy na overlijden is het nog behoorlijk stil. Coöperatie DELA pakte dit thema vorig jaar breed op met de stakeholderdialoog Privacy na overlijden waarvan het verslag vandaag gepubliceerd is. Hierdoor is het een mooie aanvulling op alle aandacht voor privacy tijdens ons leven. De uitkomsten van de brede stakeholderdialoog bieden niet alleen nieuwe inzichten rond een delicaat thema, ze laten ook zien hoe het principe van de stakeholderdialoog werkt. De opbouw van individuele ervaringen en belangen leidt naar breed gedragen inzichten met duidelijke beleidskaders, strategische visies en actiepunten gericht op product- en dienstinnovatie. 

Aanpak

De stakeholderdialoog Privacy na overlijden bestond uit drie bijeenkomsten volgens een model ontwikkeld door Tanja de Jonge, promovenda Nyenrode Business Universiteit. Tijdens de dialoog moeten stakeholders overeenstemming bereiken; dat is de essentie van haar model. De spelregels van de stakeholderdialoog zijn helder: luisteren met aandacht en respect, openstaan voor de ander en samen op zoek gaan naar antwoorden. Deelname aan de dialoog stond niet alleen open voor leden van DELA. Ook andere stakeholders met een wens, verwachting of belang richting DELA konden zich aanmelden. Daarom was de belangstelling voor het onderwerp privacy na overlijden groot. Uiteindelijk deden ruim twintig stakeholders mee. 

Aspecten privacy na overlijden

Privacy roept dagelijks vragen op in het werk van een uitvaartondernemer. Denk dan aan het intern delen van foto’s van een afscheid voor leer- en verbeterdoeleinden. Of hoe DELA haar leden kan adviseren met vragen over hun digitale erfenis. Maar ook: kom je als uitvaartverzorger op voor een zoon of dochter die door andere familieleden buitengesloten wordt? Stakeholders kregen tijdens de dialoog alle ruimte om te bepalen wat voor hun de belangrijke aspecten aan privacy na overlijden zijn.

Uitkomsten

Een belangrijk element voor DELA dat uit de dialoog naar voren komt is, dat zij haar leden stimuleert om wensen vast te leggen. En ze ook zo goed mogelijk informeert over de consequenties van hun wensen. Als na overlijden blijkt dat nabestaanden andere wensen hebben, dan bespreekt DELA mogelijke spanningen. De opdrachtgever voor de uitvaart blijft verantwoordelijk voor de uiteindelijke besluiten.

Voortrekkersrol

Overall vinden de stakeholders het belangrijk dat DELA een voortrekkersrol op zich neemt richting de branche en politiek. Zo kunnen de ervaringen en visie van DELA bijdragen om veranderingen in gang te zetten. DELA schrijft bijvoorbeeld, vooruitlopend op de verschijning van het eindverslag, een position paper voor politiek Den Haag. Met hierin verwerkt de standpunten en ideeën van stakeholders over de digitale nalatenschap. Verder vinden stakeholders het niet alleen belangrijk dat DELA haar leden informeert over wat een digitale nalatenschap is. De afwikkeling voor nabestaanden dient ook makkelijker gemaakt te worden. DELA is blij met de uitkomst van de dialoog en is met de verdere uitwerking aan de slag gegaan.

Download hier het hele verslag.